Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.HYDROFLEX.PL

(dalej jako „Polityka prywatności” lub „Polityka”)

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.hydroflex.pl (dalej jako "Sklep Internetowy" lub „Sklep”). 

Administratorem danych osobowych jest Roland Rigoll prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HYDROFLEX Roland Rigoll, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 1990000895, REGON: 532440589, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. 3 Maja 12, 47-303 Krapkowice (dalej jako: ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”)

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących klientów i użytkowników Sklepu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu nie są osoby poniżej 16. roku życia. 

Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

W Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Sklepu podzielenie się z innymi użytkownikami serwisów społecznościowych treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać dane osobowe jako samodzielni administratorzy.

Administrator informuje, iż pojęciom użytym w treści niniejszej Polityki nadaje się znaczenie wskazane w treści Regulaminu Sklepu, chyba że w Polityce wskazano inaczej.

 

II. DANE KONTAKTOWE

 

W sprawie danych osobowych użytkownicy Sklepu mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej pod adresem: 3 Maja 12, 47-303 Krapkowice;
 2. poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: biuro@hydroflex.pl;
 3. numeru telefonu: +48 77 407 85 15.

 

III. CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie oraz na następujących podstawach:

 1. Podstawa: Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. dla celów realizacji umowy, jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika Sklepu.

Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie: 

- w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia Towarów) – w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu w formularzu Zamówienia lub inne dane podane na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, NIP, dane dotyczące płatności;

-  w celu realizacji Usług lub dostarczenia funkcjonalności Sklepu – w szczególności dane podane przez użytkownika Sklepu w formularzu rejestracyjnym (Konta) w Sklepie Internetowym, takie jak m.in. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, dane osoby polecającej oraz ustanowione hasło; 

- w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym - Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe dotyczące aktywności użytkownika Sklepu w Sklepie Internetowym, w tym dotyczące przeglądanych przez użytkownika Sklepu treści, Towarów czy Usług, dane dotyczące sesji urządzenia użytkownika Sklepu, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podane przez użytkownika Sklepu w Zamówieniu lub na potrzeby realizacji Zamówienia, oraz dane podane przez użytkownika Sklepu w formularzach dostępnych w Sklepie (w tym np. w elektronicznym formularzu kontaktu, elektronicznym formularzu reklamacyjnym); 

- w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia Konta takich jak przykładowo funkcjonalności związanych z Kontem i dostarczanych za jego pośrednictwem, przykładowo: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia – w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane użytkownika Sklepu podane w Koncie, formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również inne dane zgromadzone w ramach Zamówienia, w tym dane dotyczące historii zakupów.

 

 1. Podstawa: W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie: 

- w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego – w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe dotyczące aktywności użytkowników Sklepu w Sklepie Internetowym, w tym dotyczące ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego użytkownika Sklepu;

- w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu Administrator może przetwarzać przede wszystkim dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu w Sklepie Internetowym, w tym przy Zamówieniu Towarów lub korzystaniu z Usług lub funkcjonalności (w tym w formularzach w Sklepie) oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, jak również budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Sklepu.

 

 1. Podstawa: w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a w przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych była potrzebna również zgoda użytkownika Sklepu – na podstawie tej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Natomiast w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika Sklepu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:

- w celu marketingu  Towarów i Usług Administratora - w tym celu Administrator przetwarza głównie dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji oraz korzystania z niego, w tym daty logowania i rejestracji, zapisu do Newslettera celem wysyłki informacji handlowej/marketingowej, dane dotyczące  aktywności użytkownika Sklepu w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, dane które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem Plików cookies, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, historia i  aktywność użytkownika Sklepu związana z komunikacją z Administratorem. 

- w celu wykorzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym Plików cookies. W zależności od rodzaju (kategorii Plików cookies) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest inna podstawa tj. Pliki cookies niezbędne – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku Plików cookies w kategorii Analityczne/Funkcjonalne – podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Natomiast w przypadku Plików cookies w kategorii Marketingowe/reklamowe – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegóły na ten temat  użytkownik Sklepu może znaleźć w zapisach dotyczących Plików Cookies w dalszej części tego dokumentu;

- w celu badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez samego Administratora lub jego partnerów czy dostawców – w tym celu Administrator wykorzystuje w szczególności dane takie jak: informacje o Zamówieniu, dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towarów. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie, formularzu lub w miejscu, w którym użytkownik Sklepu wprowadza swoje dane.

Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w przypadkach gdy jest on podstawą przetwarzania polega na: możliwości informowania użytkowników Sklepu o ofercie Administratora w tym w szczególności oferowanych Usługach lub Towarach oraz budowaniu wizerunku na rynku, marketingu bezpośrednim Towarów, jak również zapewnieniu możliwości najbardziej optymalnego korzystania z Usług oraz funkcjonalności Sklepu oraz jego stron w ogólności i podnoszeniu ich poziomu, efektywności oraz bezpieczeństwa.

 

 1. Podstawa: realizacja Umowy jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:

- w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania użytkownika Sklepu – w tym celu Administrator przetwarza przede wszystkim podane przez użytkownika Sklepu dane osobowe w formularzach w Sklepie Internetowym, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach skierowanych w innej formie. W tym celu Administrator przetwarza też niektóre dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu w Koncie, dane dotyczące Zamówienia Towarów i innych świadczonych w Sklepie Internetowym Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań;

- w celu organizacji i obsługi konkursów, programów lojalnościowych lub podobnych akcji, a w szczególności podejmowania czynności m.in. takich jak dokonywanie powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej, jak również promocji i reklamowania oferty Sklepu oraz samych akcji – w tym celu Administrator w szczególności przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu przy rejestracji (przystąpieniu do takich akcji) w konkursie lub programie lojalnościowym oraz dane osobowe umieszczone w Koncie. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące danego konkursu, programu lojalnościowego czy innej akcji podane zostaną każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu, programu lojalnościowego czy akcji;

Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania użytkowników Sklepu, jak również podnoszeniu poziomu świadczonych Usług i budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Sklepu.

 

 1. Podstawa: gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w szczególności polegającego na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości w związku z rozliczeniami Zamówień, konkursów, czy programów lojalnościowych i podobnych akcji.

Cel i zakres: W tym celu Administrator przetwarza przede wszystkim dane osobowe podane przez użytkownika Sklepu w celu złożenia i rozliczenia Zamówienia, jak również dane podane przez użytkownika Sklepu przy przystąpieniu do programu lojalnościowego, konkursu lub podobnej akcji – zgodnie z jej zasadami.

 

 1. Podstawa: realizacja Umowy jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dla celów realizacji umowy jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika Sklepu).

Cel i zakres: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (w szczególności: identyfikatory, treść komentarzy, opinie) dotyczące osób (użytkowników) odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów (przykładowo Facebook, Instagram, Google, YouTube). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia takich profili oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności, udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora.

Uzasadniony interes Administratora: budowanie wizerunku Administratora, promowanie prowadzonej działalności, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych. 

 

IV. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora co do zasady przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla użytkownika Sklepu. Dane osobowe będą usunięte przez Administratora w następujących przypadkach:
  1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 3 lat (kontakt nieaktywny);
  3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
  4. kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Niektóre dane w zakresie przykładowo: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu mogą być dodatkowo przechowywane w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych zarówno ze sprzedażą Towarów jak i Usługami świadczonymi w Sklepie Internetowym, jak również dla celów rozpatrywania reklamacji, skarg, czy innych wniosków - do czasu przedawnienia roszczeń. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.
 3. Dane dotyczące zamówień Towarów oraz ewentualnych Usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres niezbędny – wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności rachunkowych i księgowych.
 4. Dane zebrane w ramach mechanizmów Cookies oraz podobnych Administrator przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu użytkownika przez użytkownika. Szczegóły na temat czasu istnienia danego Pliku cookies można znaleźć w zapisach dotyczących Plików cookies w dalszej części tego dokumentu.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
 2. Z uwagi na konieczność zawierania i realizacji Umów sprzedaży oraz realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną dane osobowe użytkowników Sklepu mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora wskazując podstawę prawną swoich żądań; 
 2. dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w zakresie dostawy Zamówień czy realizacji płatności, jak również umożliwienia korzystania ze stron Sklepu internetowego,  tym, w dostawcom odpowiedzialnym za prawidłową obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, jak również innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.;
 3. dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których Pliki cookies są wykorzystywane. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania Cookies znajdziesz w dziale dot. Cookies, w dalszej części Polityki.
    3. Szczegółowa lista dostawców może być udostępniona przez Administratora na prośbę użytkownika Sklepu.
    4. Ww. dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG, w szczególności podmiotom działającym na terytorium Bośni i Hercegowiny, Serbii czy też Ukrainy. Dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby otrzymujący je dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. W przypadku przekazywania danych osobowych do USA Administrator stosować będzie postanowienia zawarte w decyzji wykonawczej z dnia 10 lipca 2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Użytkownik Sklepu może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Dodatkowo o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator poinformuje osoby, których dane dotyczą na etapie zbierania danych osobowych.

 

 

VI. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznym formularzu kontaktowym oraz w innych formularzach dostępnych w Sklepie Internetowym;
 2. dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 3. dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
 4. dane dotyczące Usług, w tym Usługi Newslettera;
 5. dane rozliczeniowe - płatności;
 6. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
 7. dane dotyczące usług marketingowych;
 8. dane dotyczące aktywności użytkowników w ramach serwisów społecznościowych, na których Administrator danych osobowych posiada profile/konta.

 

VII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie przez użytkowników Sklepu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem ppkt. 2.
 2. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego lub realizacji Zamówienia.
 3. System wykorzystywany przez Administratora automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Administratora określonych Usług i funkcjonalności  Sklepu, jak również brak możliwości zrealizowania Zamówienia. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

IX. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Na podstawie RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). 

Może uzyskać od Administratora informacje czy jej dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to ma prawo do:

 • dostępu do danych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).

Jeżeli dane osobowe tej osoby są nieprawidłowe, może ona żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Może też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli osoba taka posiada Konto w Sklepie Internetowym, swoje dane osobowe może sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do Konta.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 

Osoba, której dane dotyczą może tego żądać gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

Osoba, której dane dotyczą może tego żądać gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;
 • jej dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie osoby, która go zgłosiła.

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

Osoba, której dane dotyczą może zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania od Administratora jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio jej dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą może to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie jej zgody przed jej cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego. 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Sposób realizacji praw:

Wszystkie swoje prawa osoba, której dane dotyczą może realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce.  

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez taką osobę żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje osobę, które zgłosiła żądanie o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SKLEPIE INTERNETOWYM

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. W Sklepie Internetowym są używane pliki „cookies" (dalej zwane jako: ,,Cookies” lub ,,Pliki cookies”). Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wykorzystywane przez strony internetowe w określonych celach, głównie w celu poprawy jakości dostarczanych w ich ramach funkcjonalności.
 2. Pliki cookies zapisywane są w  urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu w związku z korzystaniem ze stron Sklepu Internetowego. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do jego potrzeb.
 3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. W Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane różne rodzaje Cookies, w tym pliki zewnętrznych podmiotów.
 5. Jeśli inaczej nie wskazano, poniższe informacje dotyczą zarówno wykorzystania przez Administratora plików Cookies, jak i innych technologii o podobnym charakterze.
 6. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika Sklepu. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do takich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania czy oprogramowania złośliwego.

 

II. RODZAJE PLIKÓW

W ramach Sklepu Administrator stosuje dwa rodzaje Plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika Sklepu po zakończeniu sesji lub zamknięciu przeglądarki. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Sklepu.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Sklepu i pozostają tam do momentu ich usunięcia (z poziomu ustawień danej przeglądarki internetowej). Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika Sklepu. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Sklepu.

 

 

 

III. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
 1. Administrator może wykorzystywać także Pliki cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez Administratora Cookies zostały podzielone na potrzeby niniejszego dokumentu na  główne kategorie – według kryterium celu głównego, w jakich są wykorzystywane tj.: 1. Podstawowe (niezbędne), 2. Analityczne/Funkcjonalne, 3. Marketingowe/reklamowe.
 2. Cookies Podstawowe (niezbędne) to te pliki, bez których korzystanie z pełnych funkcjonalności strony Sklepu Internetowego nie byłoby możliwe, w szczególności pozwalające na uwierzytelnienie użytkownika oraz ogólne poprawienie bezpieczeństwa witryn.
 3. Cookies Analityczne/Funkcjonalne – to pliki służące przede wszystkim w celu dokonywania przez Administratora analiz i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Sklepu z witryny Sklepu Internetowego, gdzie ich celem jest głównie dostosowanie tych witryn do aktualnych potrzeb użytkowników oraz ulepszanie usług.
 4. Cookies Marketingowe/reklamowe – to pliki, które pozwalają Administratorowi na wyświetlanie użytkownikom Sklepu Internetowego reklam w sposób lepiej dopasowany do ich oczekiwań czy potrzeb.
 5. Poniżej wskazano szczegółowo w jakim celu wykorzystywane są Pliki Cookies oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również można znaleźć bezpośrednio u tych dostawców.  

Administrator wykorzystuje następujące Pliki Cookies:

Nazwa Pliku cookie

Czas istnienia (data ważności)

Cel

Własne/podmiotów trzecich

Dostawca

Kategoria

_ga

_ga_#

_gat

_gid

_ga (2 lata)

_ga_# (2 lata)

_gat (1 dzień)

_gid (1 dzień)

Ustalenie, jak często użytkownik Sklepu korzysta ze stron Sklepu

Własne

Administrator Sklepu internetowego

Statystyczne

collect

Cookies sesyjne

Zbieranie danych na temat urządzenia użytkownika Sklepu oraz jego interakcji w Sklepie

Podmiot

Trzeci

Google Analytics

Statystyczne

Solex_c

Solex_lang

Cookies trwałe

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu

Własne

Administrator Sklepu internetowego

Podstawowe

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika (przeglądarki internetowej).

 

IV. EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Użytkownik Sklepu, aby przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, może skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której użytkownik Sklepu korzysta, lub za pomocą konfiguracji usługi, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do jego urządzenia. Ustawienia te użytkownik Sklepu może zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika Sklepu. 

© SolEx B2B